หน้าหลัก / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ

จำนวนที่พบ 1675 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ พ.ศ. 2560 - 2564 (ผลงานเรื่องที่ 3)//วิชชุลดา เจนเกียรติฟู
2 ความสมดุลของบุคลิกภาพกับอาชีพในอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาเป้าหมายในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ผลงานเรื่องที่ 2)//วิชชุลดา เจนเกียรติฟู
3 ความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงานด้านการศึกษา (Overeducation) (ผลงานเรื่องที่ 1)//วิชชุลดา เจนเกียรติฟู
4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา (ผลงานเรื่องที่ 2)//ชลิตา ชุมเดชะ
5 การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา (ผลงานเรื่องที่ ๑)//ชลิตา ชุมเดชะ
6 แนวทางการพัฒนากระบวนการแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ศึกษากรณีสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ (ผลงานเรื่องที่ 2)//ศรัล จันทร์พวง
7 การดำเนินโครงการจัดทำฐานอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาแรงงานที่ทักษะพิเศษ ศึกษากรณี สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ (ผลงานเรื่องที่ 1)//ศรัล จันทร์พวง
8 แนวทางการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (Memorandum of Understanding : MOU) กรณีศึกษาสำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ 6 (ผลงานลำดับที่ 2)//สุทธิชา นพภา
9 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ อาคารบริการรถตู้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใหม่) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (ผลงานลำดับที่ ๑)//สุทธิชา นพภา
10 การเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาผู้สมัครงาน (Recruitment) ให้แก่สถานประกอบการ (ผลงานเรื่องที่ 2)//จุรีรัตน์ นาคสุวรรณ
11 การให้บริการจัดหางานในประเทศแก่คนหางาน ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) (ผลงานเรื่องที่ 1)//จุรีรัตน์ นาคสุวรรณ
12 แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ศึกษากรณี สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ (ผลงานเรื่องที่ 2)//รัชนู ชมภูแสน
13 แนวปฏิบัติในการเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS Web Online กรณีศึกษา สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ (ผลงานลำดับที่ 1)//รัชณู ชมภูแสน
14 การเพิ่มประสิทธิภาพการให้จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศ (กรณีอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง) โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Overseas Employment E-Service) (ผลงานเรื่องที่ 2)//ไพโรจน์ ศักดิ์ชัยสถาพร
15 การแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) (ผลงานลำดับที่ 1)//ไพโจน์ ศักดิ์ชัยสถาพร
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา: 0-2248-4247 อีเมล์ : vclubchina.com

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

อัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาการเข้าใช้ : 485961 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561