หน้าหลัก / เกี่ยวกับห้องสมุด

ประวัติห้องสมุด


        ห้องสมุดกรมการจัดหางานได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2537 หลังจากได้สถาปนากรมการจัดหางานเมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2536 โครงสร้างของห้องสมุดกรมการจัดหางาน สังกัดกองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา โดยมีนายสินไชย เหรียญตระกูล ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน

        ห้องสมุดตั้งอยู่ที่ตึก 10 ชั้นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานขณะนั้นห้องสมุดมีพื้นที่ให้บริการน้อยมาก มีพื้นที่ประมาณ 30 ตารางเมตร มีทรัพยากรทั้งหมดประมาณ 500 เล่ม เนื่องจากขณะนั้นตึก 15 ชั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และต่อมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2542 ตึกกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมสร้างเสร็จห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่ชั้นที่ 15 มีพื้นที่ประมาณ 200 ตารางเมตรซึ่งทำให้มีพื้นที่เพิ่มมากอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา จึงทำให้ห้องสมุดสามารถปรับปรุง วัสดุครุภัณฑ์ในการตกแต่งห้อง และสร้างบรรยากาศให้ดีอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา พร้อมทั้งการจัดเก็บและการค้นคว้าทรัพยากรสารนิเทศใหม่โดยการนำระบบอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลามาช่วยในการจัดเก็บอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาและอื่น ๆ อีกมากมาย ในช่วงเวลานั้นห้องสมุดมีทรัพยากรฯทั้งหมดประมาณ 10,000 เล่ม ห้องสมุดเริ่มพัฒนาโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกท่านที่เห็นความสำคัญของการให้ความรู้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปดังนั้นการเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการก็จะได้รับการสนับสนุนจนทำให้ห้องสมุดมีเงินงบประมาณปีละ148,000 บาทในการจัดอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาทรัพยากรฯ และต่อมาได้ทำโครงการปรับปรุงห้องสมุดกรมการจัดหางานถ สู่ระบบอัตโนมัติ (โครงการจ้างผู้ว่างงานจากวิกฤติเศรษฐกิจภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ) ถ ทำให้ห้องสมุดได้ลูกจ้าง 5 คน มาสนับสนุนทำให้ห้องสมุดเปลี่ยนแปลงระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือถ ระบบทศนิยมดิวอี้มาเป็นการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบ ILO THESAURUS โดยนำระบบดังกล่าวถ มาจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ระบอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาี้เป็นการจัดหมวดหมู่หนังสือที่เน้นด้านแรงงานถ โดยเฉพาะ การค้นหาอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาสามารถกระทำได้รวดเร็วและสะดวกกว่าการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ ซึ่งการจัดหมวดหมู่หนังสือขององค์การแรงงานระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น 19 หมวด

        ต่อมาได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยการนำระบบ CDS/ISIS มาใช้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์2541 สามารถค้นหาอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาด้วยอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาได้แต่ไม่สะดวกมากนัก ดังนั้นจึงได้คิดทำระบบใหม่อัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลามาเรียกว่า ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2541 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศที่ใช้อัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาบันทึกอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลางานด้านต่าง ๆ ของห้องสมุดอย่างต่อเนื่องและครบวงจร แล้วเชื่อมต่อระบบกับผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยีเครือข่าย และโทรคมนาคมทำให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นและเรียกอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาที่ต้องการ โดยการอ่านเนื้อหาบางส่วนจากสารบัญ โดยการสั่งบันทึก(SAVE) หรือพิมพ์ และหากต้องการอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาวิชาการไปใช้ในอ้างอิงในรูปแบบผลงานวิชาการทั้งเล่ม (FULL TEXT) ก็สามารถนำอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาที่ต้องการไปใช้ โดยผ่านระบบอินทราเน็ต(INTRANET) จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง


Chania

การจัดหมวดหมู่ ILO Thesaurus


หมวด หมวดภาษาไทย หมวดภาษาอังกฤษ
01 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ INTERNATIONAL RELATIONS
02 การพัฒนาสังคม SOCIAL DEVELOPMENT
03 การพัฒนาเศรษฐกิจ ECONOMIC DEVELOPMENT
04 อัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา สิทธิมนุษยชน รัฐบาล และการเมือง LAW, HUMAN RIGHTS, GOVERNMENT AND POLITICS
05 สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม มนุษยศาสตร์ และศิลปะ SOCIAL SCIENCES, CULTURE, HUMANITIES AND ART
06 การศึกษาและการฝึกอบรม EDUCATION AND TRAINING
07 การพัฒนาชนบท เกษตรกรรม การทำป่าไม้และการประมง RURAL, DEVELOPMENT, AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
08 อัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา ACTIVITES ECONOMICS
09 การค้า TRADE
10 การขนส่ง TRANSPORT
11 การเงิน FINANCING
12 การจัดการ หรือ การบริหาร MANAGEMENT
13 แรงงาน และการจ้างงาน LABOUR AND EMPLOYMENT
14 ประชากร ความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติและการอพยพย้ายถิ่น POPULATION, RACE RELATIONS AND MIGRATION
15 สุขภาพ และความปลอดภัย HEALTH AND SAFETY
16 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ENVIRONMENTAL SCIENCES
17 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก EARTH SCIENCES
18 การวิจัยกับวิทยาศาสตร์ RESEARCH AND SCIENCE
19 ห้องสมุดและความรู้ที่เป็นระบบอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา(ศาสตร์สนเทศ) LIBRARY AND INFORMANTION SCIENCE

ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ


รหัส ประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ
AN ประกาศคำสั่ง
AS กฤตภาค
AV โสตทัศนวัสดุ
C เอกสาร
CH เด็ก
FI นวนิยาย
I อัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาสาร
M หนังสือ
MC เอกสารชุด
MR หนังสืออ้างอิง
MT ผลงานการวิจัย
N หนังสือพิมพ์
RE สำรอง
S วารสาร
SI ดัชนีวารสาร
TH วิทยานิพนธ์

ระเบียบการใช้


Chania

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามอัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลา: 0-2248-4247 อีเมล์ : vclubchina.com

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

อัพเลเวลเกมยิงปลา | มือถือฟรี | เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน | โหลดเกมยิงปลาฟรี | โฆษณาเกมยิงปลาการเข้าใช้ : 464538 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561